cwmni Spółka - łączymy spółki firmowe

Spółka - łączymy spółki firmowe

Logo
W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty spojone z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - zwyczaj zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - zawartość protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo książka zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych również w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można wziąć przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Cynnig:

Enw: Spółka - łączymy spółki firmowe
cyfeiriad: Abramów 21-143, ul. gen. Józefa Hallera 83
Gweithwyr: Witold Dąbek, Henryk Drewnowski, Florian Gałczyński, Bogusław Halicki, Stefan Gawlik, Julian Arctowski,


Ychwanegodd Dyddiad: 14-02-2020